Bilete online
CONCURS pentu postul de INGINER

Teatrul de Nord Satu Mare inițiază procedura de organizare a concursului în vederea ocupării pe perioadă nedeterminată a postului vacant de conducere în regim contractual:

                 Inginer șef II

Probele stabilite pentru concurs: selecția dosarelor de înscriere, proba scrisă, interviu.

Calendar: selecția dosarelor are loc în data de: 08.03.2021

                  afișare rezultat selecție dosare în data de: 08.03.2021

                  proba scrisă are loc în data de: 10.03.2021 – ora 10,00

                  afișare rezultat proba scrisă în data de: 10.03.2021

                  interviul are loc în data de: 12.03.2021 – ora 10,00

                  afișare rezultat interviu: 12.03.2021

                  afișare rezultate finale concurs în data de: 16.03.2021

Dosarele candidaților vor fi preluate de către secretarul comisiei de concurs, doamna Popa Adriana, consilier în cadrul Compartimentului Resurse umane , la secretariat, str. Horea nr. 3-5, în perioada 15.02.2021-05.03.2021, zilnic, între orele 9-14.

            După afișarea rezultatelor obținute la selecția dosarelor, proba scrisă și interviu, candidații nemulțumiți pot depune contestație în termen de cel mult o zi lucrătoare de la data afișării rezultatului selecției dosarelor, respectiv de la data afișării rezultatului probei scrise și a interviului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

            Se pot prezenta la următoarea etapă numai candidații declarați admiși la etapa precedentă.

            Poate participa la concursul pentru ocuparea postului persoana care îndeplinește următoarele condiții:

a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a altor state aparținând Spațiului Economic European și domiciliu în România;

b) cunoaște limba română, scris și vorbit;

c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;

d) are capacitate deplină de exercițiu;

e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberată de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;

f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;

g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

            Candidații  trebuie să îndeplinească condițiile prevăzute de art. 3 din H.G. nr. 286/2011 pentru aprobarea Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice.

            Cerințe specifice pentru ocuparea postului vacant de inginer șef II – studii superioare de lungă durată absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă; Vechime în funcții de conducere minim 4 ani, vechime minimă în specialitatea studiilor necesare exercitării funcției contractuale de minim 4 ani; să dețină autorizație de operator responsabil cu supravegherea și verificarea tehnică a instalațiilor (RSVTI) și specializare de cadru tehnic cu atribuții în domeniul PSI.

            Bibliografie propusă:

- Legea nr, 64/2008 privind funcţionarea în condiţii de siguranţă a instalaţiilor sub presiune, instalaţiilor de ridicat şi a aparatelor consumatoare de combustibil, republicată;

- Legea nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor, republicată

- Ordin nr. 130/2011 pentru aprobarea Metodologiei privind autorizarea operatorului responsabil cu supravegherea tehnică a instalaţiilor/echipamentelor din domeniul ISCIR - operator RSVTI;

            Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

a) cerere de înscriere la concurs;

b) copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;

c) copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea publică;

d) copia carnetului de muncă, sau după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;

e) cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;

f) adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare cu cel mult 6 luni anterior derulării concursulu de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;

g) curriculum vitae.

            Copiile de pe actele enunțate mai sus, se prezintă în copii legalizate sau însoțite de documentele originale, care se certifică pentru conformitatea cu originalul de către secretarul comisiei de concurs.

            Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

            Candidatul declarat admis la selecția dosarelor, care a depus la înscriere o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale, are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

            Relații suplimentare se pot obține la sediul instituției, telefon 0261/715876, sau e-mail teatruldenordresurseumane@yahoo.com.


Parteneri media
   
Abonare la Newsletter
Abonare

Creeat de Altersoft